موتورسیکلت، ایست!

در عصر شترسیکلت هم که شتر جانشین موتور بوده، از این دست خلاف ها مشاهده می شده؛ چنان که مثلا شاعر به ساربان در مورد سرعت بالای شترش در همان ابتدای یکی از اشعارش تذکر لسانی داده است.

مصرع:

ای ساربان، آهسته ران، کارام جانم می رود ...

دوستی می گفت چنان هی می گویند: «ای ساربان آهسته ران»، که انگار شترهای قدیم، 180 می رفتند!.... دیدم خیلی هم بیراه نمی گوید.

خبر وارده: «آمارهای تلخ تصادفات موتورسیکلت سبب شده تا پلیس راهور تهران بزرگ، طرح های گوناگونی را برای کاهش حوادث موتورسواران اجرا کند. توقف راکبان موتورسیکلت هایی که بیش از یک مسافر سوار کرده باشند، از طرح های جدیدی است که به مرحله اجرا گذاشته شده است.» ـ به نقل ازجراید بی موتور

بسته پیشنهادی: ضرورت جلوگیری از حوادث و تصادفات مربوط به موتورسیکلت ها اقتضا می کند که هرچه بیشتر در برخورد با آنها سخت گرفته شود. در همان حوزه ارشادی و آموزشی البته. از این رو، توقف موتورسیکلت در موارد زیر نیز اکیدا توصیه می شود:

1ـ روندگان پیاده رو: بعضی راکبان موتورسیکلت ها، به محض آن که سطح خیابان را شلوغ می بینند، می اندازند داخل پیاده رو، برو که رفتی. درست نیست که پیاده ها با تصور این که موتورسوار، کیف قاپ است، زهره ترک شوند. این تازه در صورتی است که موتورسواری نزند آنها را شل و پل کند.

2ـ زنندگان تک چرخ: هستند بعضی از موتورسواران که خیال می کنند اگر از هر دو چرخ موتور در آن واحد استفاده کنند، اسراف است. حتی شنیده بودم که کارخانجات ژاپنی برای این دسته از موتورسواران، یک موتورهایی با یک چرخ ساخته؛ چون مهندسان و کارشناسان آنها گزارش داده بوده اند که در ایران، بعضی اشخاص، تنها از یک چرخ موتور استفاده می کنند.

3ـ ندارندگان کلاه: گذاشتن کلاه بر سر دیگران، همیشه و در هر موردی بد نیست. مثلا استثنائاً در مورد موتورسواران، نه تنها خوب است که عالی هم هست. با کلاه گذاشتن سر آنها، جانشان را محفوظ نگه می داریم. البته شکل این کلاه ها از سایر کلاه ها متفاوت و متمایز است. نه تنها راننده موتور که سوار پشت سر نیز باید کلاه ایمنی داشته باشد. گاهی دیده شده که نفر پشت سر کلاه دارد، اما به محض آن که احتمال تصادف داده شده، موتورسوار، آن کلاه را از سر وی برداشته، دو دستی روی سر خودش گذاشته است.

/ 0 نظر / 6 بازدید