تعاریف در آیین نامه راهنمایی و رانندگی


   آزاد راه : آزاد راه به راهی گفته میشود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو ویک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هرطرف رفت وبرگشت بوده و دوطرف آن به نحوی محصور بوده ودرتمام طول آزاد راه از هم کاملاً مجزا باشد وارتباط آنها باهم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزاده راه عبورکند تامین شود وهیچ راه دیگری آن راقطع نکند . 
 ابطال گواهی نامه : سلب اعتبار قانونی گواهی نامه رانندگی
 اتومبیل : هرنوع خودرو که لااقل دارای دوچرخ در جلو ودو چرخ دیگر درعقب بوده وبرای حمل بار یا انسان به کار رود
 اتومبیل آموزشی : خودرویی است که برای آموزش رانندگی اختصاص داده شده وباید دارای دو پدال کلاچ ودو پدال ترمز، دو آئینه ، تابلوی ویژه روی سقف وعلایم مشخص روی بدنه ومتعلق ویاتحت پوشش یکی از آموزشگاه های مجاز آموز رانندگی باشد. 
    اتومبیل مدارس : خودرویی جمعی است که برای رفت وآمد دانش آموزان مدارس اختصاص داده شده است ودارای رنگ وعلایم مشخص کننده می باشد 
 ارتفاع چراغ : فاصله مرکز چراغ خودرو بدون بار یامسافر تاکف راه 
 اعتبار برگ معاینه فنی : زمان درج شده درمتن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه راست  
     خط کمکی: خط عبوری است که به منظور تغییر سرعت ، انجام حرکات گردشی ویا افزایش ظرفیت راه ، درکنارخط عبورایجاد میشود 
اوراق کردن وسیله نقلیه : عبارت است از جداکردن قطعات اصلی وسیله نقلیه ، امحای شماره های شناسایی ( درمورد شاسی به صورت برش) وبریدن سقف یا ستون های اتاق ویا پرس اتاق آن وفک واخذ پلاک ها وابطال اسناد مربوط  
 ایستادن : ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه
 ایستادن ممنوع ( توقف مطلقاً ممنوع ): ایست وسیله نقلیه برای هرمدت ممنوع است 
   بارکش : هرنوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است ، ودارای انواع زیر است 
    الف ـ کامیون : وسیله نقلیه موتوری باری که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسته به کشنده متصل است  
    کامیون ها به طور کلی باوضعیت حداقل دومحور وجود داشته وظرفیت حمل 6تن بار وبیشتردارند  
    الف ـ1ـ کامیون اتاق دار: کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق 5/1 متر باشد  
    الف ـ2ـ کامیون لبه دار : کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن ازکف اتاق 80 سانتیمتر باشد 
    الف ـ 3ـ کامیون تیغه دار : کامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه ای طولی به دونیمه مساوی تقسیم شده باشد  
    الف ـ 4ـ کامیونی کفی : کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد  
    الف ـ 5 ـ کامیون سقف دار( مسقف) : کامیونی که قسمت بارآن به صورت محفظه سرپوشیده ساخته شده است  
    الف ـ 6ـ کامیون یخچال دار : کامیون سقف داری که قسمت بار آن دارای تجهیزات سردکننده باشد  
    الف ـ 7ـ کامیون تانکر ( باری مخزنی ) : کامیونی که قسمت بارآن به صورت مخزن بسته وبرای حمل انواع مایعات ساخته شده است 
    الف ـ 8ـ کامیون بونکر : کامیونی که قسمت بارآن به صورت مخزن بسته وبرای حمل انواع جامدات شکل پذیر ( فله ) ساخته شده است  

/ 0 نظر / 481 بازدید