آموزش حرفه ای موتورسواری و رانندگی خودرو

تحلیل سه بعدی مسافت دید توقف در ترکیب قوس افقی و قوس قائم
نویسنده : - ساعت ٤:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ تیر ،۱۳٩٦
 

چکیده مسافت دید توقف در طراحی هندسی راه، براساس دستورالعمل آشتو، در دو تراز افقی و قائم اندازهگیری و مقایسه و کمترین مقدار محاسبه شده به عنوان معیار کنترل ایمنی مسیر انتخاب میشود. به طور رایج، مختصات نقاط تشکیل دهنده مسیر در هر تراز، براساس دو بعد طولی- عرضی یا طولی – ارتفاعی محاسبه و سپس، عوامل ایمنی شامل مسافت دید توقف، پاکسازی نواحی داخلی قوس و ... کنترل میشود، در حالی که با داشتن مختصات سه بعدی (طول- عرض- ارتفاع)، میتوان مسیر را طراحی و ایمنی آن را در فضای سهبعدی که با شرایط واقعی مطابقت بیشتری دارد، تحلیل نمود.


http://ictte.ir/13/830.pdf